Wykonujemy  analizy  i  badania  białek  i  polipeptydów  zgodnie  z  wytycznymi ICH Q6B.

Badania te obejmują:

strukturę białek:

 • sekwencjonowanie C-, N-terminalne z wykorzystaniem techniki LC-MS/MS oraz trawienia enzymatycznego,
 • mapowanie peptydów w oparciu o trawienie enzymatyczne oraz analizę peptydów za pomocą RP-HPLC, LC/MS/MS, MALDI-TOF/TOF,
 • ustalanie ilości i położenia mostków dwusiarczkowych w oparciu o mapy peptydowe i widma masowe,
 • badania struktury II-rzędowej z wykorzystaniem FTIR oraz UV,
 • badania oligomeryzacji z wykorzystaniem technik rozpraszania światła, SLS, DLS, MALS,

właściwości fizykochemiczne:

 • wyznaczanie masy cząsteczkowej z wykorzystaniem spektrometrów masowych Applied Biosystems: 4800 Plus MALDI TOF/TOF oraz 4000 QTRAP LC/MS/MS System,
 • wyznaczanie punktu izoelektrycznego z wykorzystaniem kapilarnego ogniskowania izoelektrycznego CIEF,
 • badanie stabilności termodynamicznej z wykorzystaniem mikrokalorymetru,

analizę zanieczyszczeń:

 • badanie profilu zanieczyszczeń białkowych za pomocą metod opartych na technikach RP-HPLC, SEC, IEX, CE, CIEF,
 • badanie agregatów białkowych w oparciu o techniki SEC-MALS, DLS, SLS,
 • identyfikacja zanieczyszczeń związanych z procesem oraz produktem za pomocą metod opartych na technikach RP-HPLC, SEC, IEX, CE, CIEF,
 • identyfikacja i lokalizacja modyfikacji potranslacyjnych takich jak deamidacja, acetylacja, formylacja itp. w oparciu o mapy peptydowe i widma fragmentacyjne MS/MS,
 • oznaczanie DNA i białek pochodzących z komórek gospodarza,
 • oznaczanie pozostałości rozpuszczalników z wykorzystaniem GC.
Analiza białek_1

Kontakt

dr Dorota Stadnik
tel. +48 22 37 86 155
stadnikd@iba.waw.pl

p

mgr Jacek Stadnik
tel. +48 22 37 86 183
stadnikj@iba.waw.pl