Mostki dwusiarczkowe, powstające między atomami siarki dwóch reszt cysteinowych, odgrywają zasadniczą rolę w tworzeniu i stabilizacji struktury trzeciorzędowej białka (mostki wewnątrz łańcuchowe). Ponadto, wpływając na kowalencyjne wiązanie podjednostek białkowych (mostki między łańcuchowe), zapewniają poprawne fałdowanie białek, a tym samym ich funkcje.

Wykorzystując metody spektrometrii mas oraz jej połączenia z chromatografią cieczową, oferujemy możliwość identyfikacji liczby oraz położenia mostków dwusiarczkowych oraz wolnych grup sulfhydrylowych w białkach i peptydach.

Analiza mostków dwusiarczkowych

Kontakt

dr Dorota Stadnik
tel. +48 22 37 86 155
stadnikd@iba.waw.pl

p

dr Anna Bierczyńska-Krzysik
tel. +48 22 37 86 232
bierczynskaa@iba.waw.pl

p

mgr inż. Piotr Baran
tel. +48 22 37 86 232
baranp@iba.waw.pl