PRODUCENT

NAZWA APARATU

OPIS APARATU

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

BECKMAN COULTER

Wirówka przepływowa AVANTI J-26XPI

Szybkoobrotowa wirówka preparatywna, podłogowa. Osiągana liczba obrotów 26 000 rpm. Osiągane przyspieszenie > 81700 x g. Zakres temperatur wirowania od -10oC do + 40oC. Dostępne naczynia wirówkowe: 50 mL (8 szt.), 250 mL (6 szt.), 500 mL (6 szt.), 1000 mL (6 szt.) – możliwość wirowania w butelkach lub woreczkach. Maksymalna pojemność wirowania – 6 litrów. Istnieje możliwość skonfigurowania wirówki do pracy ciągłej (wirowanie przepływowe z wydajnością 100L/h).

mgr Iwona Sokołowska

BECKMAN COULTER

Ultrawirówka
L7-55W/R

Ultrawirówka osiąga prędkość maksymalną 65 000 rpm, (485000 x g), służy do izolacji i oczyszczania plazmidowego DNA w gradiencie chlorku cezu, do separacji frakcji subkomórkowych, wirusów itp. Posiadamy stałokątny rotor typ 90Ti – 8 x 13,5 mL, maksymalna prędkość wirowania 90000 rpm (694000 x g).

mgr Iwona Sokołowska

BECKMAN COULTER

Wirówka Allegra
X-22R

Wirówka ogólnego przeznaczenia z funkcją chłodzenia komory do zadanej temperatury w zakresie od -20 do 40°C, wyposażona w rotor kątowy (25°) z sześcioma otworami o pojemności nominalnej 85 mL (38 x 104 mm) oraz wkładki redukcyjne umożliwiające wirowanie w probówkach typu CORNING 430291 (50 mL) i CORNING 430791 (15 mL). Zakres obrotów rotora 0-10000 rpm, max. RCF 10864 x g.

mgr inż. Piotr A. Baran

BECKMAN COULTER

Elektroforeza kapilarna PA 800

Aparat do elektroforezy kapilarnej wyposażony w detektor PDA o zakresie długości fali od 190 do 600 nm, detektor UV z zestawem filtrów 200, 214, 254 oraz 280 nm lub detektor LIF (laser induced fluorescence) pracujący przy długości fali 488 nm, z filtrem emisyjnym 520 nm.

mgr inż. Piotr A. Baran

BECKMAN COULTER

Chromatografia dwukierunkowa
PF 2D

System do dwukierunkowego frakcjonowania protein, w pierwszym kroku różnicującym składniki mieszaniny względem ich punktu izoelektrycznego. Składniki mieszaniny wymywane są z kolumny gradientem pH (chromatofocusing). W drugim kroku każda z zebranych frakcji poddawana jest rozdziałowi w procesie wysokosprawnej chromatografii na odwróconych fazach. Detektor UV pracuje w zakresie długości fali od 190 do 700 nm.

mgr inż. Piotr A. Baran

BIORAD

Chromatograf preparatywny NGC QUEST 100

System chromatograficzny dedykowany do analizy, rozdziału i oczyszczania białek. Zakres natężenia przepływu od 0,01 do 100 mL/min. Maksymalne ciśnienie pompy 1450 psi (10 MPa) dla pomp o przepływie do 100 mL/min. Detektor UV/VIS pozwalający na detekcję 4 długości fali w zakresie 190 – 800 nm. Detektor konduktometryczny umożliwiający  pomiar przewodnictwa w zakresie 0,01–999 mS/cm.

mgr Iwona Sokołowska

THERMO SCIENTIFIC

Spektrofotometr Nicolet
Evolution 300

Dwuwiązkowy, skanujący spektrofotometr UV-VIS pracujący w zakresie  spektralnym 190-1100 nm posiadający dwa gniazda pomiarowe umożliwiające jednoczesny pomiar próbki i odnośnika. Źródłem światła jest pulsacyjna lampa ksenonowa. Zmienna szerokość spektralna: zestaw dyskretnych szczelin 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 4,0 nm gwarantujących w pełni odtwarzalną szerokość spektralną szczeliny pomiarowej. Monochromator typu  Eberta. System z oprogramowaniem umożliwiającym pracę w następujących trybach:
• zdejmowanie widm ( SCAN): Abs, %T, 1 – 4 pochodna, Zoom,
• poszukiwanie pików, nakładanie widm etc.,
• analiza wieloskładnikowa ( MC ): 20 składników,
• kinetyka ( RATE ): zwykła oraz równoległa, zdejmowanie do 8 punktów/sec.
Spektrofotometr posiada zaprogramowane procedury do oznaczania:
• DNA (A260/280) oraz stężenia punktowo lub z możliwością skanowania widma, bezpośredni pomiar stężeń w UV,
• czystości dla DNA, ds.DNA , ss DNA, ss RNA,
• badanie białek metodą Bradford , Lowry, BCA i Biureta,
• program do obróbki danych umożliwiający wprowadzenie własnych procedur obliczeniowych,
• dokładność fotometryczna przy 1,0 A ± 0,004 Abs. Stabilność: < 0,0005 Abs/h. Powtarzalność dł.fali : <0,1 nm. Światło rozproszone: < 0,005%T przy 340 nm NaNO2. Szumy < 0,0002 Abs przy 1,0 A. Dokładność długości fali: ± 0,15 nm (546,07 nm – linii Hg ); ± 0,3 nm w całym zakresie 190 – 900nm.

mgr Natalia Łukasiewicz

Becton Dickinson

BD FACSARIA

Urządzenie sorter FACSAria jest oparte na technologii cytometrii przepływowej. Umożliwia sortowanie komórek przy pomocy 11 parametrów równocześnie: wielkości i ziarnistości komórek oraz 9 różnych markerów znakowanych przy użyciu 9 różnych fluorochromów.
FACSAria jest wyposażony w 3 lasery (488 nm, 635 nm, 407 nm) chłodzone powietrzem oraz detektory dla 9 różnych fluorochromów. Posiada szybki moduł sortujący do 90 mln komórek/godzinę oraz oprogramowanie do sortowania komórek i zbierania danych.
Sorter FACSAria umożliwia sortowanie i analizę komórek na podstawie ekspresji jednocześnie 9 różnych markerów, sortowanie do 4 różnych subpopulacji komórek, selekcję klonów transfektantów, badanie przebiegu cyklu komórkowego, oznaczanie zawartości DNA w komórkach i inne.

mgr inż. Marcin Zieliński

APPLIED BIOSYSTEMS

Spektometr mas
Q-TRAP 4000

Spektrometr masowy z liniową pułapką jonową w postaci hybrydowego potrójnego kwadrupola przeznaczony jest do jakościowego i ilościowego oznaczania małych cząsteczek, peptydów oraz białek. Pomiary ilościowe dla małych cząsteczek prowadzone są zwykle w trybie MRM Multiple Reaction Monitoring. Analiza jakościowa małych molekuł realizowana jest w trybie EMS Enhanced MS – dla oznaczenia masy cząsteczkowej. Połączenie trybu EPI Enhanced Product Ion i MS3 (MS/MS/MS), w których analizuje się fragmentację jonów pozwala na ustalenie struktury badanych związków. W zakresie jakościowej analizy protein i peptydów możliwe jest ustalenie masy cząsteczkowej oraz sekwencji aminokwasów. Pomiary masy cząsteczkowej realizowane są w trybach EMS oraz EMC Enhanced Multi-Charge. W trybie ER możliwe jest uzyskanie wyższej rozdzielczości pomiaru masy. Ustalenie sekwencji peptydów możliwe jest w tandemie EPI i MS3. Spektrometr masowy sprzężony jest z wysokosprawnym chromatografem cieczowym. Rozpuszczalniki i chemikalia, które są kompatybilne ze spektrometrem masowym to: metanol, acetonitryl, woda, kwas mrówkowy (max. 1%) i octan amonu (roztwór max. 1%).

mgr inż. Piotr A. Baran

APPLIED BIOSYSTEMS

Spektrometr mas 4800 PLUS MALDI TOF/TOF

Metoda jonizacji próbki w spektrometrze MALDI (Matrix Assisted Laser Desorbtion-Ionisation) odznacza się niezwykłą łagodnością co sprawia, że w widmie masowym zwykle obserwuje się niesfragmentowany sygnał jonu molekularnego. Spektrometr ten przeznaczony jest do analizy związków w przedziale 600 Da – 250 kDa, głównie peptydów i białek ale też DNA i polimerów. Dostępne są trzy tryby pracy aparatu:
Reflector mode, umożliwiający rejestrację widm wysokiej rozdzielczości w zakresie mas od 600 do 10000 Da z dokładnością pomiaru rzędu 0,05% (500 ppm),
Linear mode, dający niższą dokładność rzędu 0,1% (1000 ppm) ale pozwalający rejestrować widma w zakresie mas od 600 Da do 250 kDa,
– tryb MS/MS służący do rejestracji widm fragmentacyjnych, na podstawie których możliwe jest ustalenie sekwencji aminokwasów badanego peptydu.
Próbka w postaci złożonej mieszaniny przed rejestracją widma masowego może być poddana rozdziałowi chromatograficznemu w urządzeniu Tempo LC MALDI spotting system a widmo masowe będzie zarejestrowane dla każdej z frakcji. Spektrometr MALDI pozwala na rejestrację widm z bardzo małych ilości próbki – wystarczy kilka mikrolitrów roztworu o stężeniu 0,05-0,5 mg/mL.

mgr inż. Piotr A. Baran

APPLIED BIOSYSTEMS

Tempo Nano HPLC

W widmach MALDI złożonych mieszanin często występuje zjawisko supresji jonów. Zjawisku temu można w pewnym stopniu przeciwdziałać dokonując rozdziału mieszaniny przed pomiarem przeprowadzanym na spektrometrze masowym. Doskonale nadaje się do tego system złożony z autosamplera, wysokosprawnego chromatografu cieczowego charakteryzującego się przepływami na poziomie pojedynczych mikrolitrow i detektorem UV o pojemności celi 45 nL,  pracującym przy długość fali 214 nm. Istnieje przy tym możliwość zdefiniowania gradientu dwuskładnikowej fazy ruchomej. Po opuszczeniu detektora eluat mieszany jest z roztworem matrycy MALDI a następnie automatycznie deponowany w postaci frakcji na płytkę próbek MALDI. Po wyschnięciu zebrane na płytce frakcje mogą być natychmiast poddane analizie w spektrometrze masowym MALDI TOF-TOF.

mgr inż. Piotr A. Baran

MARTIN CHRIST

Liofilizator do ampułek

Alpha 2-4 LSC

Uniwersalny liofilizator przeznaczony do szybkiego suszenia niewielkich ilości próbek oraz w optymalizacji warunków procesu liofilizacji w skali pilotażowej. Proces można prowadzić w trzech wariantach:
– w fiolkach ustawionych na pojedynczej okrągłej półce o średnicy 20 cm, której temperatura może być regulowana w zakresie od -35 do 50°C, z możliwością zamykania fiolek pod próżnią,
– w fiolkach ustawionych na trzech okrągłych półkach o średnicy 25 cm, które mogą być podgrzewane do temperatury max. 50°C (bez możliwości chłodzenia), z funkcją zamykania fiolek pod próżnią,
– w kolbach kulistych na zewnątrz komory liofilizatora (maksymalnie 12 kolb).
Wymrażalnik może pomieścić do 4 kg lodu.

mgr inż. Piotr A. Baran

APPLIED BIOSYSTEMS

Sekwenator
DNA 3130

System do rozdziału elektroforetycznego fragmentów DNA metodą kapilarną umożliwiający sekwencjo-nowanie i analizę długości fragmentów DNA. System umożliwia identyfikację osobniczą ludzi i identyfikację mikroorganizmów posiadający  odpowiednie walidacje do wymienionych aplikacji. Aparat 4 kapilarowy. Możliwość stosowania wielu różnych zestawów do sekwencjonowania (do matryc krótkich i długich).

mgr Piotr Kierył

NEW BRUNSWICK

Bioreaktor
BIOFLO 310

Bioreaktor laboratoryjny do hodowli zawiesinowej wszystkich rodzajów komórek zarówno w warunkach tlenowych jak i beztlenowych. Urządzenie składa się z kompaktowej stacji kontrolnej, zawierającej ekran dotykowy, ma  wbudowane 3 pompy perystaltyczne, TMFC dla 4 gazów, kontrolery sond pH, O2, czujnik poziomu/piany. Naczynie hodowlane bioreaktora wykonane jest ze szkła borokrzemowego, a jego pojemność robocza to ok. 5,5 litra. Naczynie  wyposażone jest w mieszadło łopatkowe oraz 4 łamacze wiru ze stali nierdzewnej 316 L, sterylizowane w autoklawie. Oprogramowanie urządzenia umożliwia automatyczną kontrolę wszystkich parametrów hodowli takich jak pH, DO, temperatura, prędkość przepływu gazów, prędkość mieszania, a także umożliwia ono podłączenie i kontrolę sondy redoks, dodatkowych czujników pH i DO oraz zewnętrznych pomp.

mgr inż. Agnieszka Romanik- Chruścielewska

NEW BRUNSWICK

Bioreaktor BIOFLO 415

Bioreaktor laboratoryjny przeznaczony do hodowli zawiesinowych mikroorganizmów, drożdży i innych grzybów z możliwością prowadzenia hodowli ciągłej, okresowej lub okresowej z zasilaniem. Stacja kontrolna posiada wbudowane: 3 pompy perystaltyczne, termiczny przepływomierz masowy,  kontrolery sond pH, DO, czujnik poziomu/piany, 7 wejść i 7 wyjść analogowych umożliwiających bezpośrednie podłączanie zewnę-trznych urządzeń i czujników w celu optymalizacji wydajności procesu. Objętość całkowita naczynia hodowlanego bioreaktora to 15 dm3. Natomiast istnieje możliwość prowadzenia hodowli o objętościach od 4,0 do 10,0 dm3. Dwuścienne naczynie hodowlane wykonane jest ze stali nierdzewnej,  wyposażone w potrójne mieszadło łopatkowe oraz 4 łamacze wiru ze stali nierdzewnej. Funkcja automatycznej sterylizacji bioreaktora w miejscu użytkowania (SIP).

mgr inż. Agnieszka Romanik-Chruścielewska

PERLAN TECHNOLOGIES

Analizator białek DNA/RNA

Aparat do automatycznej analizy jakości i ilości kwasów nukleinowych oraz białek. Urządzenie umożliwia analizę materiału na jednorazowych chipach z wytrawionymi mikrokanałami  (jednoczesna analiza: 12 próbek DNA, 11 próbek RNA, 10 prób białek) oraz analizę elektroforetyczną poprzez pomiar fluorescencji wzbudzonej laserem, umożliwiającą automatyczne określenie ilości i jakości materiału. Ponad to istnieje możliwość analizowania przez aparat małych fragmentów RNA o długości od ok. 6 do 150 nukleotydów oraz możliwość rozdziału białek w zakresie od 10 – 250 kDa, o czułości porównywalnej do metody srebrowej, od 1 pg/μl. Oprogramowanie urządzenia umożliwia przedstawienie wyników elektroforetycznych w postaci klasycznego żelu oraz wykresu i zestawienia w tabeli.

mgr inż. Agnieszka Romanik-Chruścielewska

PERLAN TECHNOLOGIES

Real Time PCR
MX 3005P

Aparat MX 3005P zapewnia możliwość precyzyjnie wykonanych analiz dzięki swoim zaletom tj: każdy dołek na płytce otrzymuje taką samą ilość światła wzbudzającego, każdy odbiera wzbudzenia światła dla tej samej długości czasu oraz każdy dołek umieszczony jest w takiej samej odległości od detektora. Aparat umożliwia przeprowadzanie całego szeregu analiz np.; oznaczanie liczby kopii, badania ekspresji genów, genotypowanie SNP, wykrywania patogenów, analizy metylacji.

dr Agnieszka Sobolewska

ROCHE

Real Time PCR
Light Cycler 480 II

LightCycler 480 jest w pełni zintegrowaną platformą do przeprowadzania reakcji PCR w czasie rzeczywistym (real-time PCR), przeznaczoną do dokładnej jakościowej i ilościowej detekcji kwasów nukleinowych.

mgr Agata Jagiełło

ZEISS

Mikroskop odwrócony z nasadką fluoroscencyjną

Mikroskop fluorescencyjny odwrócony Carl Zeiss jest wyposażony w przystawkę do fluorescencji, kontrast fazowy oraz  kolorową kamerę umożliwiającą podgląd obrazu w trybie „na żywo” na ekranie komputera. Mikroskop posiada zestaw 3 pojedynczych filtrów fluorescencyjnych oraz oprogramowanie do analizy obrazu ZEN 2011. Oprogramowanie to umożliwia wielokanałową rejestrację obrazów fluorescencyjnych.

dr inż. Dorota Sawicka

GEA NIRO SOAVI

Dezintegrator Panda+ NS 1000L

Dezintegrator laboratoryjny Panda+ NS 1000 L służy do homogenizacji wysokociśnieniowej. Umożliwia precyzyjne i wydajne rozbijanie zawiesiny komórek bakteryjnych. Proces ten polega na przetłaczaniu wstępnie przygotowanego surowca przez specjalnej konstrukcji zawówo bardzo niewielkim prześwicie. Podczas przejścia mieszaniny przez zawór zachodzi szereg procesów natury hydrodynamicznej, które prowadzą do bardzo silnego rozdrobnienia składników oraz idealnego ich wymieszania. Możliwe jest uzyskanie układów, w których cząsteczki fazy rozproszonej uzyskują rozmiary submikronowe. Dodatkową zaletą opisywanego procesu jest to, że praktycznie wszystkie elementy obrabianego płynu ulegają takiemu samemu wpływowi, co ma odzwierciedlenie w bardzo ostrym (jednorodnym) rozkładzie wielkości cząsteczek i ściśle powtarzalnych własnościach produktu.  Dezintegrator  Panda+  NS 1000 L  posiada  dwa  stopnie homogenizacji  i  ciśnienie  robocze  do 1000 bar.

mgr inż. Marcin Zieliński

CRYOLOGIC

System do kontrolowanego mrożenia/rozmrażania komórek CL8800 CryoLogic

System kontrolowanego mrożenia CL8800 firmy CryoLogic wyposażony w łaźnię na ciekły azot, komorę kriogeniczną, rejestrator temperatury TL-13 wraz z oprogramowaniem CryoGenesis™ V5 oraz komputer sterujący. Rejestrator pozwala na bardzo dokładną kontrolę spadku i wzrostu temperatury w komorze kriogenicznej. Oprogramowanie CryoGenesis® V5 umożliwia projektowanie własnych asymptot mrożenia i rozmrażania komórek.

dr inż. Dorota Sawicka

BIO-RAD

Gene Pulser Xcell™ system

Elektroporator Gene pulser Xcell System składa się z dwóch modułów, CE oraz PC, każdy o innej mocy i przeznaczeniu. W module CE wykorzystywany jest niskonapięciowy (500 V) kondensator, pozwalający na elektroporację komórek ssaczych oraz protoplastów komórek roślinnych. Moduł PC wytwarza znacznie wyższe napięcie (do 3000 V), niezbędne do pracy z komórkami grzybów i bakterii. Urządzenie przystosowane jest do pracy z różnymi rodzajami komórek. Posiada dużą ilość parametrów, które w łatwy sposób można regulować (napięcie, ilość pulsów, długość ich trwania czy okres przerwy między pulsami). Elektoporator Gene pulser Xcell Total System może znaleźć szerokie zastosowanie w różnego rodzaju eksperymentach in vitro, w których ważne jest szybkie, skuteczne i powtarzalne modyfikowanie komórek, np. poprzez wprowadzanie obcych genów.

mgr inż. Marcin Zieliński

BioTek

Filtrowy czytnik absorbancji ELx800

Stosowany do testu zawartości endotoksyn (test LAL) metodą ilościową. Jednokanałowy, filtrowy czytnik absorbancji, pracuje w zakresie długości fal 400 – 750 nm, dokonuje odczytu z mikropłytek. Podczas odczytu płytka przesuwana jest wzdłuż osi X i Y tak, aby za pomocą jednego kanału optycznego dokonać odczytu z każdego dołka, przy czym odczyt może odbywać się przy jednej lub dwóch długościach fali. Koło filtrów pozwala na zainstalowanie do 5-ciu różnych filtrów interferencyjnych.

mgr Marlena Stefaniuk